NumisBids
  
Numision
Auction 3  25 Nov 2023
View prices realized

Lot 91

Starting price: 198 EUR
Price realized: 201 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Kingdom of the Ostrogoths; Athalaric; AE 10 Nummi; Rome; circa 526-534.
Obv. Draped and helmeted bust of the personification of Rome to the right. INV[I - C]TA ROMA.
Rv. Athalaric stands facing forward with his head turned to the right, holding a spear in his right hand and leaning his left hand on a shield. D N ATHAL - ARICVS around, S-C in the fields, with an X (denoting the denomination = 10) in the left field.
Bronze, 2.69 g, 18 mm, 12h. MEC 132; MIB I 77; BMC Vandals p. 69-70 no. 62-71.
Grade: Good VF, green patina.
Municipal coinage of Rome during the reign of Athalaric, the king of the Ostrogoths. Athalaric on the reverse appears to have his head facing left, unlike the usual depiction facing right.

Królestwo Ostrogotów, Atalaryk; 10 nummi; Rzym; ok. 526-534.
Aw. Popiersie personifikacji Rzymu w draperii i hełmie w prawo (?). INV[I - C]TA ROMA.
Rw. Atalaryk stoi na wprost, głowa zwrócona w prawo, trzyma w prawej ręce włócznię, lewą opiera o tarczę. D N ATHAL - ARICVS dookolnie, S-C w polach, w lewym polu X (oznakowanie wartości = 10).
Brąz; 2,69 g; 18 mm; oś 12 g. MEC 132; MIB I 77; BMC Vandals s. 69-70 nr. 62-71.
Stan III+, zielona patyna.
Mennictwo municypalne Rzymu z okresu panowania Atalaryka, króla Ostrogotów. Atalaryk na rewersie zdaje się mieć głowę zwróconą w lewo, a nie jak zazwyczaj w prawo.

Question about this auction? Contact Numision