NumisBids
  
Numision
Auction 3  25 Nov 2023
View prices realized

Lot 97

Starting price: 54 EUR
Price realized: 80 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Germanic tribe (Goths), AR Denarius - imitation, a hybrid of Faustina I's obverse and Caracalla or Geta's reverse, barbarian mint, 2nd half of the 3rd century AD or later.
Obv. Draped bust of Faustina I to the right. Hair tied at the top of the head. The legend reads 'DIVA IΛ - IFAVSTINAV' (slightly barbarized).
Rv. A young man (Caesar) in a tunic and cloak standing facing forward, head turned to the left, holding a long scepter (or a spear?) in his left hand and a wreath in his right. To the right, a trophy with a round shield at the bottom. PRINC - IVVENT (slightly barbarized).
Silver, 2.23 g, 18.5 mm, 5h. Compare RIC III p. 69-77 for the obverse; RIC IV.1 p. 233 no. 140 (Caracalla, 201-206 AD) and p. 244 note = Cohen 503; p. 316 no. 15-16 (Geta, 200-202 AD) for the reverse.
Grade: Good VF.
This is a barbarian imitation of a Roman denarius, also a hybrid. The obverse is taken from the posthumous emissions of Faustina I (after 141 AD). The portrait closely resembles the original, but the lettering has been slightly altered, presumably to read DIVA AVG FAVSTINA. On the other hand, the reverse type PRINC IVVENT, also presented in quite a good style, comes from the early denarii of Geta or Caracalla, issued during the reign of Septimius Severus, after 200 AD. This is a Germanic product, most likely Gothic, so the dating of this coin should be no earlier than the mid-3rd century AD.

Goci; denar - naśladownictwo, hybryda awersu Faustyny I oraz rewersu Karakalli lub Gety; mennica barbarzyńska; 2 poł. III w. po Chr. lub później.
Aw. Popiersie Faustyny I w draperii w prawo. Włosy upięte na czubku głowy. DIVA IΛ - IFAVSTINAV (lekka barbaryzacja).
Rw. Młody mężczyzna (cezar) w tunice i płaszczu stoi na wprost, głowa zwrócona w lewo, w lewej ręcę trzyma długie berło (włócznię ?), w prawej wieniec. Po prawej stronie trofeum z okrągłą tarczą na dole. PRINC - IVVENT (lekka barbaryzacja).
Srebro; 2,23 g; 18,5 mm; oś 5 g. Por. RIC III s. 69-77 dla awersu; RIC IV.1 s. 233 nr. 140 (Karakalla, 201-206 po Chr.) oraz s. 244 nota = Cohen 503; s. 316 nr. 15-16 (Geta, 200-202 po Chr.) dla rewersu.
Stan III+.
Barbarzyńskie naśladownictwo denara rzymskiego, a jednocześnie hybryda. Awers pochodzi z pośmiertnych emisji Faustyny I (po 141 r. po Chr.). Portret jest bliski oryginałowi, liternictwo natomiast zostało nieznacznie zaburzone - prawdopodobnie chodziło o DIVA AVG FAVSTINA. Z kolei rewers typu PRINC IVVENT, również przedstawiony w dość dobrym stylu, pochodzi od wczesnych denarów Gety lub Karakalli, emitowanych w czasach panowania Septymiusza Sewera, po 200 r.. Jest to wyrób germański, najprawdopodobniej gocki, przez co datowanie tej monety należy przenieść w głąb III w. po Chr.

Question about this auction? Contact Numision