NumisBids
  
Numision
Auction 3  25 Nov 2023
View prices realized

Lot 98

Starting price: 54 EUR
Price realized: 103 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Germanic tribe (Goths), AR Denarius - imitation from the Antonine dynasty period, barbarian mint, 2nd half of the 3rd/4th century AD or later.
Obv. Laureate head of an emperor (possibly Commodus) to the right. Pseudo-legend (heavily barbarized).
Rv. A male figure standing to the right, holding long objects in both hands (scepters? spears? legionary standards?). Pseudo-legend (heavily barbarized).
Silver, 2.67 g, 16.5/19 mm, 6h. See Anokhin 349 and 1471, both with the same reverse.
Grade: Good VF, thick patina. Exceptionally well-preserved, considering this type of coin. Rare.
This is a barbarian imitation of a Roman denarius. The original coin or coins were treated quite freely, and the original depictions and legends were heavily distorted. The latter do not form a coherent inscription; they are more of a decorative element. In the portrait, elements of Marcus Aurelius or Commodus can be observed. The personification on the reverse is likely a fusion of several different elements, arbitrarily combined into one whole. This is a Germanic product, most likely Gothic. The degree of barbarization suggests a late dating, no earlier than the end of the 3rd century AD.

Goci, denar - naśladownictwo z okresu dynastii Antoninów; mennica barbarzyńska; 2 poł. III/IV w. po Chr. lub później.
Av. Głowa cesarza (Kommodusa ?) w wieńcu laurowym w prawo. Pseudo-legenda (bardzo silna barbaryzacja).
Rv. Postać męska stoi w prawo, w obu rękach trzyma długie przemioty (berła? włócznie ? znaki legionowe ?). Pseudo-legenda (bardzo silna barbaryzacja).
Srebro, 2,67 g, 16,5/19 mm, 6h. por. Anokhin 349 i 1471 ten sam rewers.
Stan III+, patyna. Wyjątkowo dobrze zachowany, jak na ten rodzaj monety. Rzadki.
Barbarzyńskie naśladownictwo denara rzymskiego. Oryginał lub też oryginały potraktowano tu bardzo swobodnie, a pierwotne przedstawienia i legendy bardzo silnie zniekształcono. Te ostatnie nie tworzą sensownego zapisu, są raczej elementem dekoracyjnym. W portrecie można dopatrywać się np. Marka Aureliusza czy Kommodusa. Personifikacja na rewersie jest zapewne fuzją kilku różnych elementów, dowolnie połączonych w jedną całość. Jest to wyrób germański, najprawdopodobniej gocki. Stopień barbaryzacji sugeruje późne datowanie - koniec III w. po Chr. najwcześniej.

Question about this auction? Contact Numision