NumisBids
  
Numision
Auction 3  25 Nov 2023
View prices realized

Lot 99

Starting price: 1121 EUR
Price realized: 1374 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Germanic tribe (Goths?), Valentinian III, AV Solidus - imitation, barbarian mint (Scandinavia?), AD 430-455 or later.
Obv. Diademed, draped and cuirassed bust of Valentinian III to the right. DN PΔ VΔLENTI - NIΔNVS PF AVG (slight barbarization).
Rv. The emperor standing, facing forward, the right foot resting on an androcephalic serpent, holding a long cross in the right hand and Victory with a wreath standing on a globe in the left hand. VICTORI - AVGGG around, R - V in fields, CONOↃ in the exergue (slight barbarization).
Gold, 4.60 g, 21 mm, 12h. For the original, see RIC X p. 365 no. 2010-1, p. 366 no. 2018-9, and p. 367 no. 2024; for barbarian imitations, see RIC X p. 453 no. 3713 and 3714-19 attributed to the Visigoths in Gaul, Fagerlie 88-97 (Valentinian III) and 23-27 (Honorius); Scandinavian type 1b according to S. Fischer 2021.
Grade: XF.
An imitation solidus of Valentinian III from the mint of Ravenna. The overall style is well executed. There is a slight deformation of the legend on the obverse, and on the reverse, the most noticeable issue is the CONOↃ instead of COMOB and the very schematic representation of Victory. Imitations of this type are usually attributed to the Visigoths, but also to other groups like the Franks or Burgundians from the former Gaul region. Findings of such imitations in the western Baltic Sea basin suggest the possibility of local production, possibly in Scandinavia. It is in this region that the distortion of COMOB/CONOB to CONOↃ is most frequently encountered.

Goci?; Walentynian III; solid - naśladownictwo; mennica barbarzyńska (Skandynawia ?); 430-455 lub później.
Aw. Popiersie Walentyniana III w diademie rozetkowym, zbroi i płaszczu w prawo. DN PΔ VΔLENTI - NIΔNVS PF AVG (lekka barbaryzacja).
Rw. Cesarz stoi na wprost, opiera prawą nogę na androkefalicznym wężu, w prawej ręce trzyma długi krzyż, w lewej stojącą na globie Wiktorię z wieńcem. VICTORI - AVGGG dookolnie, R - V w polach, CONOↃ w odcinku (lekka barbaryzacja).
Złoto; 4,60 g; 21 mm; oś 12 g. Por. dla oryginału RIC X s. 365 nr 2010-1, s. 366 nr 2018-9 i s. 367 nr 2024; dla imitacji barbarzyńskich - RIC X s. 453 nr 3713 oraz 3714-19 przypisywane Wizygotom w Galii; Fagerlie 88-97 (Walentynian III) oraz 23-27 (Honoriusz); typ skandynawski 1b wg S.Fischer 2021.
Stan II.
Imitacja solida Walentyniana III z mennicy Rawenna. Ogólny styl wykonania dobry. Nieznaczna deformacja legendy na awersie, na rewersie najbardziej rzuca się w oczy CONOↃ zamiast COMOB oraz bardzo schematycznie przedstawiona Wiktoria. Imitacje tego typu zazwyczaj są przypisywane Wizygotom, ale także np. Frankom czy Burgundom z obszaru dawnej Galii. Znaleziska takich imitacji z obszaru zachodniego basenu Morza Bałtyckiego sugerują możliwość ich lokalnej produkcji np. w Skandynawii. Właśnie tam najczęściej spotyka się cechę zniekształcenia COMOB/CONOB w CONOↃ.

Question about this auction? Contact Numision