NumisBids
  
Wójcicki - The Polish Auction House
Limited Auction 1  26 May 2024
View prices realized

Lot 18

Starting price: 1905 EUR
Price realized: 4286 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Poniatowski, Probe strike ducat in silver Warsaw 1779 EB - NGC MS60 - VERY RARE

A very rare silver ducat from the reign of Stanisław August Poniatowski.

The item is present in the collections of Kubicki and Chomiński and in the collection of Karolkiewicz.

The rarity in the Kamiński-Kurpiewski duo's catalog is specified as R8.

A copy with an intensively preserved mint mirror, which is confirmed by the MS assessment from NGC.

The coin rarely appears in trade, but in the presented condition it will be a decoration for any collection, because such a beautiful copy has not been seen on the auction market in Poland so far.

An outstanding and extremely interesting position.


Obverse: king's head facing right

STANISLAUS AUG DG REX POL MDL

Reverse: coat of arms shield, on the sides the date 17 - 79, below the letter EB Efraim Brenna


Diameter 22 mm


During the first two years of Stanisław August's reign, city mints operated in Gdańsk and Toruń (1765 and 1766). However, these cities were forced to close them. The king intended to get out of the monetary chaos left after Saxon times and introduce a new monetary system. Its basis was to be a Dutch ducat and a thaler minted from Cologne fine (pure silver) in the number of 10 pieces. The reform came into force in 1766. The monetary circulation of the Republic of Poland included beautiful and full-value coins: ducats, thalers, zlotys, groszes and their fractions and multiples. The fact that these were full-value coins resulted in their being taken off the market and melted down into Prussian coins of lower quality. For this reason, the monetary system was improved twice, including: changing the mint rate (1787 and 1794). During the reign of Stanisław August, two state mints operated: Krakow and Warsaw.

Bardzo rzadka próba dukata w srebrze z okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Pozycja obecna w zbiorach Kubickiego i Chomińskiego oraz w zbiorze Karolkiewicza.

Rzadkość w katalogu duetu Kamiński-Kurpiewski określono jako R8.

Egzemplarz z intensywnie zachowanym lustrem menniczym, co potwierdza ocena MS od NGC.

Moneta sporadycznie występująca w handlu, zaś w prezentowanym stanie stanowić będzie ozdobę każdej kolekcji, bowiem tak pięknego egzemplarza dotychczas rynek aukcyjny w Polsce nie odnotował.

Wybitna i arcyciekawa pozycja.


Awers: głowa króla w prawo

STANISLAUS AUG D G REX POL M D L

Rewers: tarcza herbowa, po bokach data 17 - 79, poniżej litery E.B. Efraima Brenna


Średnica 22 mm


W ciągu dwóch pierwszych lat panowania Stanisława Augusta działały mennice miejskie w Gdańsku i w Toruniu (1765 i 1766). Miasta te zostały jednak zmuszone do ich zamknięcia. Król zamierzał bowiem wyjść z chaosu monetarnego pozostawionego po czasach saskich i wprowadzić nowy system pieniężny. Jego podstawę miał stanowić dukat niderlandzki oraz talar bity z grzywny kolońskiej (czystego srebra) w liczbie 10 sztuk. Reforma weszła w życie w roku 1766. W obiegu pieniężnym Rzeczypospolitej znalazły się monety piękne i pełnowartościowe: dukaty, talary, złotówki, grosze oraz ich frakcje i wielokrotności. Fakt iż były to monety pełnowartościowe spowodował ich ściąganie z rynku i przetapiane na monety pruskie niższej próby. Z tego powodu dwukrotnie poprawiano system monetarny, m. in. zmieniając stopę menniczą (1787 i 1794). W okresie panowania Stanisława Augusta pracowały dwie mennice państwowe: krakowska i warszawska.

Reference: Parchimowicz-Brzeziński 73, Kopicki nie notuje, Plage 476, Kamiński-Kurpiewski 460 (R8), Hutten-Czapski 3218 (R2)
Grade: NGC MS60
Question about this auction? Contact Wójcicki - The Polish Auction House