NumisBids
  
Wójcicki - The Polish Auction House
Limited Auction 1  26 May 2024
View prices realized

Lot 201

Starting price: 191 EUR
Price realized: 476 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

4 złote 1794 (2)(C) - PMG 63 EPQ - z błędem ...birs


Rzadsza druga seria z rzadko notowanym błędem 'birs' zamiast 'bris'.

Piękny banknot doceniony nie tylko solidną jak na 'czwórkę' notą, ale przede wszystkim dodatkiem EPQ.

Papier czysty, druk wyraźnie centryczny po obu stronach.

Potrzebna odmiana i pięknie zachowany jej przedstawiciel.


Na ziemiach polskich wprowadzenie do obiegu pieniądza papierowego było związane z wydatkami związanymi z wybuchem Insurekcji Kościuszkowskiej. Jego emitentem została Dyrekcja Biletów Skarbowych powołana przez Radę Najwyższą Narodową. Pod względem wartości bilety skarbowe zrównano z monetą. Zobowiązania wobec Skarbu Państwa można było spłacać maksymalnie w 50% w pieniądzu papierowym, a pozostałą część monetami. Warunek ten spowodował jego negatywny odbiór przez społeczeństwo. W przyszłości wykupienie biletów skarbowych miało być sfinansowane z dóbr narodowych. Za fałszowanie pieniędzy papierowych przewidywano karę śmierci oraz konfiskatę całego majątku sprawcy. 29 września 1794 roku w celu wzmocnienia zaufania do biletów skarbowych Rada Najwyższa Narodowa zezwoliła na regulowanie całej kwoty w papierowych groszach i złotych. W związku z niepowodzeniami powstania malało zaufanie społeczne do pieniądza papierowego. Ludność wolała przyjmować w rozliczeniach pieniądz kruszcowy. Zasięg emisji pierwszych polskich pieniędzy papierowych był niewielki – na szeroką skalę zostały wprowadzone jedynie w Warszawie. Po zdobyciu stolicy 6 listopada 1794 roku w rękach ludności pozostały bilety wszystkich nominałów na łączną kwotę 7,8 miliona złotych polskich.

4 września 1794 roku Dyrekcja Biletów Skarbowych podjęła decyzję o emisji nominału 4 złote polskie. Należy on do nominałów zdawkowych drukowanych na papierze pochodzącym z Młyna Papierniczego w Jeziornie. Pieniądz ten ma ubogą szatę graficzną ograniczoną do ozdobnej ramki na awersie. Na rewersie znajduje się podpis komisarza Dyrekcji Biletów Skarbowych – Filipa Malinowskiego.

Reference: Miłczak A11g
Grade: PMG 63 EPQ
Question about this auction? Contact Wójcicki - The Polish Auction House