NumisBids
  
Wójcicki - The Polish Auction House
Limited Auction 1  26 May 2024
View prices realized

Lot 210

Starting price: 2858 EUR
Price realized: 5476 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Danzig, 10 Gulden 1923 - PMG 30 - RARE

The highest rarity banknote of the Free City of Gdańsk. A high and sought-after denomination of the first issue of guilders.

A rare item in any condition.

The copy has no invalidation stamp and no perforation, which significantly increases its collector value.

Assessed by PMG with a PMG grade of 30. There are only six items in the PMG register, which perfectly illustrates the rarity of the offered banknote.

Above-average art. Broken in four with a distinct hump on the fracture lines, which proves the complete naturalness of the banknote.

What attracts attention is the exceptionally intense color of the print and the relatively clean surface. A banknote with a lot of printing freshness.

Very good presentation, especially the printed side

One of the rarest Danzig banknotes in attractive, relatively fresh condition. The best art we had at auction!

The Free City of Gdańsk was established in November 1920 under the terms of the Treaty of Versailles. The issue of the currency system was left to the decisions of the city authorities. Initially, the Deutschmark was retained in this area. However, due to the rampant inflation in Germany, it was decided to establish its own currency - the guilder divided into 100 pfennigs. It became legal tender at the end of 1923 and remained until 1939. The paper money issued in Gdańsk featured the iconography of the city.

On November 20, 1923, when the currency was changed from the mark to the guilder, the exchange rate was set at 1 guilder = 750 billion marks. Due to the fact that the decision to change the currency took place on November 6, 1923, there was not enough time to prepare coins and banknotes. Initially, Gdańsk banks established a temporary issuing institution - the Gdańsk Central Bank, which was to operate until March 31, 1924. It issued unilateral temporary paper money in denominations of 1, 2, 5, 10, 25 and 50 pfennigs and 1, 2, 5, 10, 25, 50 and 100 guilders. This money was legal tender until April 30, 1924. After that date, they were exchanged for money from the Bank of Gdańsk (Bank von Danzig) for half a year. The first guilder banknotes of the new Gdańsk issuing institution appeared in circulation in mid-March 1924. They all have the same style. Their graphic design included the city's great coat of arms, elements of urban architecture and sculptural details. All guilder notes were printed at the British securities printing house Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd, New Malden, Surrey.Najwyższej rzadkości banknot Wolnego Miasta Gdańsk. Wysoki i poszukiwany nominał pierwszej emisji guldenów.

Pozycja rzadka w każdym stanie zachowania.

Egzemplarz bez stempla unieważniającego, a także bez kasowania perforacją, co istotnie zwiększa jego kolekcjonerską wartość.

Oceniony przez PMG z oceną PMG 30. W rejestrze PMG widnieje wyłącznie sześć egzemplarzy, co doskonale obrazuje rzadkość oferowanego banknotu.

Ponadprzeciętna sztuka. Złamany na cztery z wyraźnym garbem na liniach złamania, który świadczy o pełnej naturalności banknotu.

Uwagę zwraca wyjątkowo intensywna barwa druku oraz relatywnie czysta powierzchnia. Banknot z dużą ilością drukarskiej świeżości.

Bardzo dobra prezencja, szczególnie strony zadrukowanej

Jeden z najrzadszych banknotów WMG w atrakcyjnym, relatywnie świeżym stanie zachowania. Najlepsza sztuka jaką mieliśmy w ofercie aukcyjnej!


Wolne Miasto Gdańsk powstało w listopadzie 1920 roku na mocy porozumień traktatu wersalskiego. Kwestię systemu walutowego pozostawiono decyzjom władz miasta. Początkowo na tym obszarze utrzymano markę niemiecką. Jednak w skutek szalejącej w Niemczech inflacji postanowiono ustanowić własną walutę – dzielonego na 100 fenigów guldena. Stał się on prawnym środkiem płatniczym pod koniec 1923 roku i pozostał do 1939 roku. Na emitowanym w Gdańsku pieniądzu papierowym znalazła się ikonografia miasta.

20 listopada 1923 roku zmieniając walutę z marki na guldena ustalono kurs wymiany na poziomie 1 gulden = 750 miliardów marek. W związku z tym, że decyzja o zmianie waluty nastąpiła 6 listopada 1923 roku nie było wystarczającego czasu na przygotowanie monet i banknotów. Początkowo banki gdańskie utworzyły tymczasową instytucję emisyjną – Gdańską Kasę Centralną, która miała działać do 31 marca 1924 roku. Emitowała ona jednostronny papierowy pieniądz tymczasowy o nominałach: 1, 2, 5, 10, 25 i 50 fenigów oraz 1, 2, 5, 10, 25, 50 i 100 guldenów. Pieniądze te były środkiem płatniczym do 30 kwietnia 1924 roku. Po tym terminie były wymieniane na pieniądze Banku Gdańskiego (Bank von Danzig) przez pół roku. Pierwsze banknoty guldenowe nowej gdańskiej instytucji emisyjnej pojawiły się w obiegu w połowie marca 1924 roku. Wszystkie mają jednakową stylistykę. W ich szacie graficznej znalazł się herb wielki miasta, elementy architektury miejskiej oraz detal rzeźbiarski. Wszystkie banknoty guldenowe zostały wydrukowane w brytyjskiej drukarni papierów wartościowych Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd, New Malden w hrabstwie Surrey.Reference: Miłczak G29, Pick# 41
Grade: PMG 30

Free City Danzig Poland Germany

Question about this auction? Contact Wójcicki - The Polish Auction House